Kaulushaikara (Botaurus stellaris) - timotleppanen