Pohjantikka (Picoides tridactylus) - timotleppanen