Palmukyyhky (Streptopelia senegalensis) - timotleppanen