Turkinkyyhky (Streptopelia decaoto) - timotleppanen