Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) - timotleppanen