Persiantimali (Turdoides altirostris) - timotleppanen